Rynek pracy

Rola pracy w gospodarce

 W ciągu ostatnich lat zasoby pracy ludzkiej podlegają zmianie zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w Polsce.

Co to są zasoby pracy?
To siła robocza, którą stanowią ludzie w wieku produkcyjnym. tzn. mężczyźni w wieku 18-69 lata oraz kobiety 18-65 lat.

Z czym związane są zmiany w zasobach pracy w Polsce?
Wynikają one z przekształceń gospodarki z centralnie planowanej na rynkową. W gospodarce rynkowej można zaobserwować pewne prawidłowości dotyczące zmian struktury zatrudnienia:
- relacja liczby pracujących na stanowiskach robotniczych w przemyśle do liczby pracowników umysłowych zmniejsza się,
- zatrudnienie w rolnictwie maleje,
- udział pracowników zatrudnionych w usługach wzrasta,
- udział kobiet jako siły roboczej zwiększa się.

Przyczyny zmian:

  1. Postęp techniczny
  2. Nowe technologie, wprowadzanie innowacji w różnych dziedzinach życia, światłowody, łączność satelitarna stworzyły zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. Automatyzacja zmniejszyła liczbę zatrudnionych w sferze produkcyjnej, rolnictwie.
  3. Zmiany w sposobie życia
  4. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw następowały zmiany w sposobie życia, ludzie mogli sobie pozwolić na wyższy standard. Pojawiło się zapotrzebowanie na usługi związane z wypoczynkiem.Doprowadziło to do rozwoju sektora usług szczególnie turystycznych, transportowych, gastronomicznych.
  5. Zmiany w świadomości społecznej

Charakterystyczne jest tempo zmian na rynku pracy, często na naszych oczach gina zawody i powstają nowe (np. pisanie na maszynie i obsługa komputera).


Ginące zawody: zecer, zdun, kowal
Pojawiają się: makler, specjalista, public relations, specjalista ds. marketingu.


Współczesny rynek pracy wymaga elastyczności – im lepsze wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności tym większa szansa na znalezienie pracy interesującej i dobrze płatnej. Korelacja między wykształceniem i zarobkami jest coraz silniejsza, a różnice w zarobkach coraz większe.

Jakie będą panować tendencje jeśli chodzi o poszczególne sekcje?
Spadek: rolnictwo, przemysł,
Wzrost: handel, usługi, finanse, informatyka