Regulamin Konkursu

Organizatorzy: Patronat honorowy: Partner:


Regulamin Konkursu „Edukacja Finansowa”

§ 1. Definicje

Konkurs – „Konkurs Edukacja Finansowa” organizowany przez Organizatora;

Regulamin – Regulamin Konkursu „Edukacja Finansowa”;

Fundacja Jeden Drugiemu – Fundacja Jeden Drugiemu z siedzibą Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350820, NIP: 536-18-81-378, REGON: 142262715;

eduFinance.pl -  eduFinance.pl Paweł Kardacz, z siedzibą ul. Symboliczna 5/20, 01-252 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem Regon 146411158,  NIP: 496-021-92-02,

Partner – Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010821, posiadający numer NIP: 554-031-42-71 oraz numer REGON 002482470, kapitał zakładowy w wysokości 97.290.400,00 złotych, wpłacony w całości

Pytanie konkursowe – „Dlaczego warto planować swoje finanse?”

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Konkursu pod nazwą „Konkurs Edukacja Finansowa”, zwanego dalej „Konkursem”, są:  Fundacja Jeden Drugiemu oraz eduFinance.pl. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Dla celu Konkursu przyjmuje się, że adresem korespondencyjnym Organizatora jest adres siedziby Fundacji Jeden Drugiemu.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających ukończone 13 lat: uczniów, nauczycieli i pracowników szkół gimnazjalnych, średnich oraz wyższych.

4. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.edufinance.pl

5. Konkurs trwa od dnia 11 maja 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i jest realizowany w ramach 3 Edycji: I Edycja 11.05.2015 – 19.06.2015, II Edycja 01.09.2015-18.12.2015, III Edycja 04.01.2016-24.06.2016.

6. Informacja o Konkursie zamieszczona będzie na stronie www.edufinance.pl oraz www.jedendrugiemu.pl.

7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących użytkownikami serwisu „EduFinance.pl” w grupach: A. uczniowie szkół gimnazjalnych, B. uczniowie szkół średnich i wyższych, C. nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych, zwanych i dalej łącznie „Uczestnikami”.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami Komisji Konkursowej ani członkami ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).

9. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy, w okresie trwania Konkursu, muszą spełnić łącznie następujące  warunki:

a) zapoznać się i zaakceptować Regulamin Konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu stosownie do zapisów zawartych w Regulaminie - potwierdzenie zapoznania się Uczestnika z Regulaminem Konkursu i jego akceptację oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik zaznacza w formularzu konkursowym o którym mowa w lit. c). W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w pkt. 9 Regulaminu  do dnia:

- 15 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 – I Edycja Konkursu

- 14 grudnia 2015 r. do godz. 12.00 – II Edycja Konkursu

- 20 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 – III Edycja Konkursu,

b) być aktywnym użytkownikiem serwisu eduFinance.pl (zarejestrowanie konta użytkownika zostanie potwierdzone nadaniem numeru identyfikacyjnego użytkownika, który będzie przesłany w wiadomości e-mail, oraz dostępny w profilu użytkownika w serwisie eduFinance.pl),

c) odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto planować swoje finanse”? - odpowiedz należy zapamiętać lub zapisać, oraz wysłać elektronicznie za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej www.edufinance.pl/konkurs. UWAGA: razem z odpowiedzą należy wskazać Uczestnika Konkursu, przez wpisanie numeru identyfikacyjnego tego użytkownika nadanego podczas rejestracji w serwisie eduFinance.pl, na którego chce się oddać głos w przypadku przyznania prawa głosu – zostanie on uwzględniony w wyborze Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę Główną dofinansowanie do wakacji (można oddać głos na samego siebie).

  • oraz wykonać zadania konkursowe właściwe dla swojej grupy:

Grupa A – uczniowie szkół gimnazjalnych:

d) poprawnie sporządzić osobisty plan finansowy z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu „eduFinance.pl”, na stronie www.edufinance.pl. Poprawne sporządzenie osobistego planu finansowego oznacza wypełnienie wszystkich pól formularza Plan Finansowy, oraz zweryfikowanie zbilansowania finansowego sporządzonego planu przez opcję „Optymalizuj” aż do uzyskania wyniku „Brawo! Twój Plan jest zbilansowany”

e) zachęcić minimum 1 ucznia lub studenta dowolnej szkoły gimnazjalnej, średniej lub wyższej do udziału w Konkursie „eduFinance.pl” oraz uzupełnić zgłoszenie konkursowe dostępne w profilu użytkownika w serwisie eduFinance.pl numerem identyfikacyjnym  zachęconego nowego uczestnika Konkursu. Zachęcenie do udziału w Konkursie oznacza wpisanie w zgłoszeniu konkursowym numeru identyfikacyjnego nowego uczestnika Konkursu, którego data rejestracji w serwisie eduFinance.pl będzie późniejsza od daty rejestracji Uczestnika.

f) (usunięto)

Grupa B. uczniowie szkół średnich i wyższych:

g) poprawnie sporządzić osobisty plan finansowy lub sporządzić wirtualny portfel inwestycyjny z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu „eduFinance.pl”, na stronie www.edufinance.pl. Poprawne sporządzenie osobistego planu finansowego oznacza wypełnienie wszystkich pól formularza Plan Finansowy, oraz zweryfikowanie zbilansowania finansowego sporządzonego planu przez opcję „Optymalizuj”, aż do uzyskania wyniku „Brawo! Twój Plan jest zbilansowany”, sporządzenie wirtualnego portfela inwestycyjnego oznacza wypełnienie wszystkich pól formularza Portfel Inwestycyjny, aż do uzyskania wykresu graficznego wirtualnego portfela.

h) zachęcić minimum 1 ucznia lub studenta dowolnej szkoły gimnazjalnej, średniej lub wyższej do udziału w Konkursie „Edukacja Finansowa” oraz uzupełnić zgłoszenie konkursowe dostępne w profilu użytkownika w serwisie eduFinance.pl numerem identyfikacyjnym zachęconego nowego uczestnika Konkursu. Zachęcenie do udziału w Konkursie oznacza wpisanie w zgłoszeniu konkursowym numeru identyfikacyjnego nowego uczestnika Konkursu, którego data rejestracji w serwisie eduFinance.pl będzie późniejsza od daty rejestracji Uczestnika.

i) (usunięto)

Grupa C. nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych:

j) skutecznie zachęcić minimum 5 uczniów lub studentów dowolnej szkoły gimnazjalnej, średniej lub wyższej do udziału w Konkursie „eduFinance.pl” oraz uzupełnić zgłoszenie konkursowe dostępne w profilu użytkownika w serwisie eduFinance.pl numerami identyfikacyjnymi tych zachęconych uczestników Konkursu. Skuteczne zachęcenie do udziału w Konkursie będzie uznane przez wpisanie w zgłoszeniu konkursowym numerów identyfikacyjnych zachęconych uczestników Konkursu, którzy za  sporządzanie w ramach Konkursu osobistego planu finansowego (lub wirtualnego portfela inwestycyjnego) otrzymali pozytywną ocenę (nie niższą niż „4”) z dowolnego przedmiotu związanego z tematyką Konkursu.

10. (usunięto)

11. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła 5-osobową Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora .

12. Procedura wyłonienia Zwycięzców Konkursu oparta będzie o ocenę Komisji Konkursowej, która dokona wyłonienia zwycięzców Konkursu według oceny:

a) Grupy A i B: odpowiedzi na pytanie konkursowe, z uwzględnieniem kryteriów: rzetelność, kreatywność, wiarygodność, oryginalność odpowiedzi, możliwość wykorzystania odpowiedzi do promocji programu Edukacja Finansowa oraz serwisu „eduFinance.pl”.

b) Grupa C: największej liczby skutecznie zachęconych Uczestników Konkursu.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ramach 3 kolejnych Edycji: I Edycja dniu 19 czerwca 2015 r., II Edycja dniu 18 grudnia 2015 r.,, III Edycja dniu 24 czerwca 2016 r., w siedzibie Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Spośród Uczestników, Komisja Konkursowa ustali warunkową listę nagrodzonych Uczestników (zwanych dalej „Zwycięzcami”), wraz ze wskazaniem zajętego miejsca - zwaną dalej „Listą Zwycięzców”.

13. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.edufinance.pl oraz www.jedendrugiemu.pl .

 

§ 3. Nagrody

14. Każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Organizator ustala następujące Nagrody w ramach każdej z 3 Edycji Konkursu:

a) Grupy A i B – uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych - 1000 nagród - za zajęcie miejsc od 1-go do 1000-go:  pięcioletni abonament na aplikację eduFinance.pl (wszystkie funkcjonalności) o wartości 147,60 zł oraz możliwość oddania jednego głosu na Uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną dofinansowanie do wakacji. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie oceny nadesłanych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

b) Grupa C – nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych - 100 nagród - za zajęcie miejsc od 1-go do 100-go:  pięcioletni abonament na aplikację eduFinance.pl (wszystkie funkcjonalności) o wartości 147,60 zł oraz możliwość oddania dwudziestu głosów na jednego Uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną dofinansowanie do wakacji.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie rankingu zgłoszeń największej liczby skutecznie zachęconych do udziału w Konkursie uczestników – na podstawie weryfikacji podanych identyfikatorów zachęconych Uczestników Konkursu.

c) Nagroda Główna (min. 10 gwarantowanych nagród w I Edycji Konkursu) – za otrzymanie największej liczby głosów od Uczestników Konkursu w głosowaniu na Nagrodę Główną: 750 zł na osobę. Uwaga: liczba Nagród Głównych może być większa i wynieść sumę stanowiącą iloraz: liczby uczestników Konkursu, którzy spełnią zadania konkursowe określone w pkt. 9 i kwoty 750 zł  (liczba uczestników Konkursu / 750).

Dodatkowo wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy wypełnią zadanie opisane w pkt. 9 d) otrzymają elektroniczny Certyfikat OSOBA ODPOWIEDZIALNA FINANSOWO.

15. Nagrody dla Zwycięzców, z Grup A i B i C zostaną udostępnione w profilu użytkownika serwisu eduFinance.pl. Termin przekazania nagrody przyjmuje się, że jest to standardowo 14 dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców, pod warunkiem zrealizowania warunków, o których mowa w pkt.17.

16. Nagrody Główne dla Zwycięzców, zostaną przekazane przez Organizatora na konta bankowe wskazane przez Zwycięzców. Maksymalny termin przekazania nagród wynosi 30 dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców.

17. Zwycięzcy którzy otrzymali Nagrody Główne zobowiązani są do złożenia Organizatorowi oświadczenia zawierającego numer konta bankowego i zgodę na przekazanie na to konto nagrody w formie przelewu pieniężnego. Dodatkowo, Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku w przypadku przyznania mu Nagrody Głównej na stronach internetowych Organizatora i Partnerów), zgodnie z wzorem przygotowanym przez Organizatora. W takim przypadku zdjęcie z wizerunkiem należy przesłać w formie elektronicznej lub papierowej na adres Organizatora.

18. Nie wypełnienie zobowiązań, o których mowa w pkt. 17 w zdaniu pierwszym w terminie 14 dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (nie później niż do 3 lipca 2015 r.) oznaczać będzie rezygnację z nagrody. W takim wypadku nagroda ta zostanie przekazana Zwycięzcy zajmującemu kolejne miejsce, pod warunkiem wypełnienia przez niego wymagań z pkt. 17, w terminie 14 dni od przesłania mu przez Organizatora na jego adres e-mail,  powiadomienia o przyznaniu Nagrody.

19. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się, iż wartość żadnej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł.

20. W przypadku rezygnacji z nagrody, nagroda przechodzi na kolejnego Nagrodzonego, zgodnie z kolejnością wynikającą z Listy Zwycięzców.

21. Nagrody nie mogą być zamieniane. Za otrzymane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 20 powyżej.

 

§ 4. Postanowienie końcowe

22. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

23. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.

24. Fundatorem nagród jest eduFinance.pl.

25. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora podanych danych w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkursu, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązani są do uzyskania zgody rodziców/opiekunów prawnych ‐ na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do opublikowania swoich danych osobowych jako laureatów konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych jego danych osobowych i ich poprawiania.

26. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie oraz udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie z udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora.