REGULAMIN SERWISU EDUKACYJNEGO EDUFINANCE.PL

obowiązujący od dnia 31.07.2018 r.

 

§ 1

DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Agent rozliczeniowy - PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza;
 2. Cennik - cennik usług świadczonych przez Serwis EDUFINANCE.PL dostępny pod adresem internetowym https://www.edufinance.pl;
 3. Facebook – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.facebook.com;
 4. Konto – ewidencja informacji o Użytkowniku Serwisu, który jest identyfikowany pod unikalną nazwą (identyfikatorem), będąca zbiorem danych, w którym gromadzone są jego dane identyfikacyjne oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 5. Planowanie budżetu (Plan) – użyteczność Serwisu stanowiąca dostosowanie informacji uzyskanych na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika do optymalnego planu wydatków i przychodów.
 6. Oszczędzanie (Portfel) - użyteczność Serwisu stanowiąca dostosowanie informacji uzyskanych na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika do optymalnego sposobu oszczędzania.
 7. Udostępnianie ogłoszeń (Cesja) – użyteczność Serwisu umożliwiająca opublikowanie ogłoszenia Użytkownika oraz dostęp do ogłoszeń opublikowanych przez innych Użytkowników.
 8. Operator, Administrator – U.C.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 139/143 lok.23, 01-424 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000413276, w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, REGON 146035577 oraz NIP: 9512354208 - Administrator danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację;
 10. Serwis EDUFINANCE.PL, Serwis – serwis edukacyjny, dostępny pod adresem internetowym www.edufinance.pl oraz poprzez aplikację na urządzenia mobilne, prowadzony przez Operatora;
 11. Usługa – e-usługa, polegająca na dostępie do Serwisu, wykorzystująca użyteczności w postaci udostępnienia systemu planowania: przychodów, wydatków, oszczędności; analizy profilu inwestorskiego; rejestracji i udostępniania ogłoszeń użytkowników oraz dostarczania informacji o strukturach finansowych o charakterze stricte edukacyjnym;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub jako podmiot uprawniony do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu;

   

§ 2

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

 1. Głównym celem działania Serwisu EDUFINANCE.PL jest realizacji Usługi poprzez:
  1. udostępnienie Użytkownikom możliwości korzystania z usługi do planowania i zarządzania na własnym majątkiem, finansowym poziomem życia oraz wirtualnymi zobowiązaniami i oszczędnościami;
  2. umożliwienie Użytkownikom dokonania analizy swojego profilu inwestorskiego w formie gry edukacyjnej, quizu;
  3. umożliwienie Użytkownikom publikowania i wyszukiwania ogłoszeń w zakresie cesji polis ubezpieczeniowych
  4. udostępnienie Użytkownikom bazy informacji o strukturach finansowych i prawno-finansowych, dotyczących struktur inwestycyjnych, instrumentów finansowych oraz produktów inwestycyjnych bez dookreślenia tego instrumentu w ogólności, które to baza ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Niniejsza baza informacji jest wyodrębniana z uwagi na preferencje danego Użytkownika w Planie finansowym.
 2. Jakiekolwiek użyteczności udostępniane w ramach Serwisu nie maja charakteru doradztwa inwestycyjnego oraz nie są powiązane z produktami oferowanymi na rynku oraz nie zawierają analiz rynkowych, zaś wszelkie informacje udzielane Użytkownikowi mają charakter edukacyjny i nie są determinowane aktualnymi lub historycznymi danymi rynkowymi ani prognozami lub rekomendacjami.
 3. Korzystanie z Serwisu niezgodne z celami określonymi w § 2 ust. 1 i 2, a w szczególności prowadzenie działań, które mogą utrudniać realizację tych celów lub utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, lub w inny sposób negatywnie wpływać na pracę Serwisu jest zabronione i może być podstawą do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika podejmującego takie działania.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: posiadanie dostępu do komputera lub Urządzenia umożliwiającego korzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych, włączenie obsługi plików typu cookies oraz javascript oraz dostęp do sieci Internet.
 5. Użytkownikami mogą być wyłącznie:
  1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do zawierania Umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie w imieniu własnym, a także
  2. osoby fizyczne, posiadające uprawnienie do samodzielnego reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w jej imieniu i na jej rachunek;
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z postanowieniami Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu EDUFINANCE.PL. Utworzenie Konta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA I PROFILU

 

 1. Zakres usług dostępnych w Serwisie EDUFINANCE.PL jest zależny od zweryfikowanego poziomu wiarygodności Użytkownika:
  1. Użytkownik niezalogowany (brak identyfikacji) może przeglądać wszystkie treści i niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie;
  2. Użytkownik zalogowany (zarejestrowanie w Serwisie) może korzystać Usług;  
 2. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić formularz zawierający kontaktowy adres e-mail oraz hasło oraz potwierdzić dane przez kliknięcie w link aktywacyjny (który zostanie przesłany w wiadomości e-mail na podany adres e-mail) lub zalogować się do Serwisu przez serwis Facebook (wykorzystując mechanizm logowania do tego serwisu) podając login i hasło przypisane do konta w serwisie Facebook.
 3. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz utworzenia Konta zawierający dane Konta Użytkownika, dostępny podczas rejestracji lub po zalogowaniu w Serwisie, w zakładce „Moje dane”.
 4. Otrzymanie wiadomości e-mail Operatora, o której mowa w § 3 ust. 2 równoznaczne jest z potwierdzeniem zarejestrowania w Serwisie/ utworzeniem Konta. Utworzenie Konta, jak również zarejestrowanie do Serwisu lub zalogowanie do Serwisu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych z Operatorem na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa jest zawierana na czas nie oznaczony.
 5. Dostęp do Konta w celu korzystania z Usług Użytkownik uzyskuje po podaniu identyfikatora (tj. adresu e-mail) oraz odpowiadającego mu prawidłowego hasła do Serwisu pod adresem internetowym https://www.edufinance.pl lub przez połączenie skonfigurowane w aplikacji mobilnej edufinance.PL zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu z którego używa Użytkownik do korzystania z Serwisu. , zapoznaniu się z treścią Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi, wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi i wyrażenia powyższych zgód poprzez kliknięcie przycisku „Aktywacja”. Ostateczne aktywowanie Usługi odbywa się poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego zamieszczonego w otrzymanej na podany adres e-mail wiadomości.
 6.  
 7. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości automatycznie generowane przez Serwis zawierające informacje związane z realizowanymi w Serwisie przez Użytkownika działaniami lub o ofercie Serwisu albo jego partnerów. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających określone treści marketingowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili zdecydować cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości , poza komunikatami stanowiącymi realizację Usług, przez wysłanie na adres admin @ edufinance.pl wiadomości email odwołującej zgodę na przekazywanie treści marketingowych.
 8. Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 4 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma listem poleconym za pośrednictwem operatora publicznego przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli skorzystał już z usług Serwisu, w szczególności zawarł z innym Użytkownikiem Umowę. W każdym czasie poza realizacją Transakcji Użytkownik może usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem. Aby odstąpić od Umowy (usunąć Konto) należy wysłać na adres „admin @ edufinance.pl” wiadomość e-mail z oświadczeniem o rezygnacji z korzystania z Usług i poleceniem usunięcia konta użytkownika o wskazanym adresie e-mail.  
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Operator może usunąć jego Konto bądź zablokować dostęp do Serwisu, rozwiązując jednocześnie z Użytkownikiem umowę. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć Konto Użytkownika rozwiązując z nim umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 10. Konto użytkownika jest miejscem w którym ewidencjonowane są na bieżąco  wszystkie dane dotyczące operacji wykonywanych przez Użytkownika za pomocą Serwisu.

. § 4

 OPŁATY

 

 1.  Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jest odpłatne zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej http://edufinance.pl.
 2. Zarejestrowanie w Serwisie lub rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, w tym akceptację ponoszenia opłat, wynikających z cennika, o którym mowa w ust. 1.
 3. Opłaty za korzystanie z Serwisu są związane z dostępem do bazy danych Serwisu oraz zapisywaniem i odczytywaniem informacji z bazy i nie wiążą się z jakimikolwiek usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika, w tym w szczególności za dostęp do funkcjonalności analizy profilu inwestycyjnego.
 4. Wpłaty z tytułu opłat o których mowa w ust. 1 są realizowane za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego działającego przez serwis https://www.platnosci.pl

 

§ 5

EDUKACJA

 

Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z podstawowymi pojęciami finansowymi dotyczącymi planowania finansowego oraz oszczędzania. Funkcjonalność udostępnia Użytkownikom przeprowadzenie prostej symulacji w zakresie bilansowania przychodów i kosztów w zakresie utrzymania dla przykładowych standardów życia.

 

§ 6

GRY EDUKACYJNE

 

Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z interaktywnych gier edukacyjnych dostępnych w różnych wariantach. Gry mają charakter wyłącznie edukacyjny, mają na celu zwizualizowanie Użytkownikom wpływu na sytuację finansową różnych decyzji oraz wydarzeń życiowych. Korzystanie z gier edukacyjnych dostępnych w serwisie jest bezpłatne.

§ 7

 PLANOWANIE BUDŻETU (PLAN)

 

 1. Serwis umożliwia kompletną realizację potrzeb Użytkowników w zakresie  planowania finansowego dowolnego przedsięwzięcia, w tym optymalizacji planu oraz zarządzania planem w zakresie przychodów i kosztów.
 2. Sporządzenie planu finansowego obejmuje: podanie danych wymaganych przez serwis w formularzu „Plan finansowy”, oraz dokonania wyboru opcji rekomendowanych przez serwis w procesie optymalizacji planu.
 3. Optymalizacja planu ma na celu wskazanie sposobu sfinansowania realizacji planów finansowych Użytkownika w sposób umożliwiający zrealizowanie celów w terminie najbardziej odpowiadającym oczekiwaniom Użytkownika przy jak najniższych kosztach finansowych, oraz wykorzystaniu nadwyżek finansowych tak by przyniosły zyski najbardziej odpowiadające oczekiwaniom Użytkownika. Optymalizacja planu finansowego jest przeprowadzana przez Serwis zgodnie z poleceniami Użytkowników, na podstawie danych podanych przez Użytkowników.
 4. Funkcjonalność Plan finansowy umożliwia zapisanie przez Użytkownika danych do bazy systemu oraz odczytywanie i modyfikowanie tych danych przez Użytkownika.
 5. Funkcjonalność Plan finansowy ma charakter edukacyjny i nie jest oparta o aktualne, historyczne lub prospektywne dane finansowe lub produktowe.

 

§ 8

OSZCZĘDZANIE (PORTFEL)

 

Serwis umożliwia Użytkownikom zainteresowanym oszczędzaniem zapoznanie się z podstawowymi pojęciami finansowymi w zakresie oszczędzania obejmującymi m.in. zmianę wartości pieniądza w czasie (inflacja) oraz ze sposobami przeciwdziałania utracie wartości posiadanego kapitału. Funkcjonalność obejmuje wygenerowanie wirtualnych przykładów różnych sposobów oszczędzania w oparciu o przykładowe dane z bazy systemu oraz porównanie ich efektywności.

 

§ 9

UDOSTĘPNIANIE OGŁOSZEŃ W ZAKRESIE POLIS (CESJA)

Serwis umożliwia Użytkownikom zainteresowanym cesją polisy ubezpieczeniowej zarejestrowanie w bazie Serwisu swojego ogłoszenia, oraz uzyskania dostępu do ogłoszeń innych użytkowników. Serwis umożliwia wyszukanie w bazie ogłoszenia odpowiadającego kryteriom określonym przez Użytkownika i udostępnienie treści ogłoszenia w tym danych kontaktowych Użytkownika, który je zamieścił. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i treść ogłoszeń zamieszczonych w bazie przez Użytkowników.

 

§ 10

POWIADOMIENIA

 

Serwis umożliwia zapisanie przez Użytkownika w bazie serwisu określonych rodzajów przypomnień, które serwis wysyła Użytkownikowi drogą e-mail lub przez aplikację mobilną. Definiowanie powiadomień jest możliwe w ramach funkcjonalności Planowanie budżetu oraz Oszczędzanie.

 

§ 11

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Operator obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie, w szczególności za udostępnienie Użytkownikom Usługi w formie elektronicznej.  

Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ogłoszeń, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

§ 12

GWARANCJA I POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

 

 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i możliwość korzystania z Usług.
 2. W każdym przypadku awarii (niedostępności możliwości korzystania z Usług) Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 3. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

§ 13

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownik może zgłaszać do Operatora reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania Serwisu za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie, lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@edufinance.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: U.C.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 139/143 lok.23, 01-424 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA EDUFINANCE.PL”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, oraz okoliczności uzasadniające reklamację.  
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji lub, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. Decyzja Operatora w zakresie rozpoznawanej reklamacji jest ostateczna.
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej jako „Konsument”).
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem Umowy;
 3. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
 4. Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 5. Użytkownik może skorzystać z platformy pozasądowego rozstrzygania sporów znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w zał. nr 1 do Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie  i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: www.edufinance.pl/regulamin , Polityka prywatności prowadzona przez Administratora dostępna jest pod adresem: www.edufinance.pl/polityka-prywatnosci. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest e-mail.
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem lub w formularzu rejestracyjnym.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 7. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polski.