REGULAMIN SERWISU EDUKACYJNEGO

EDUFINANCE.PL

 

§ 1

DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Agent rozliczeniowy - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90 (60-324 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495;
 2. Cennik - cennik usług świadczonych przez Serwis EDUFINANCE.PL dostępny pod adresem internetowym https://www.edufinance.pl;
 3. Facebook – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.facebook.com;
 4. Konto – ewidencja informacji o Użytkowniku Serwisu, który jest identyfikowany pod unikalną nazwą (identyfikatorem), będąca zbiorem danych, w którym gromadzone są jego dane identyfikacyjne oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 5. Planowanie budżetu (Plan) – użyteczność Serwisu stanowiąca dostosowanie informacji uzyskanych na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika do optymalnego planu wydatków i przychodów.
 6. Oszczędzanie (Portfel) - użyteczność Serwisu stanowiąca dostosowanie informacji uzyskanych na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika do optymalnego sposobu oszczędzania.
 7. Udostępnianie ogłoszeń (Cesja) – użyteczność Serwisu umożliwiająca opublikowanie ogłoszenia Użytkownika oraz dostęp do ogłoszeń opublikowanych przez innych Użytkowników.
 8. Operator, Administrator – edufinance.pl Paweł Kardacz z siedzibą 01-252 Warszawa, ul. Symboliczna 5/20, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 146411158 oraz NIP: 4960219202;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację;
 10. Serwis EDUFINANCE.PL, Serwis – serwis edukacyjny, dostępny pod adresem internetowym www.edufinance.pl oraz poprzez aplikację na urządzenia mobilne, prowadzony przez Operatora;
 11. Usługa – e-usługa, polegająca na dostępie do Serwisu, wykorzystująca użyteczności w postaci udostępnienia systemu planowania: przychodów, wydatków, oszczędności; analizy profilu inwestorskiego; rejestracji i udostępniania ogłoszeń użytkowników oraz dostarczania informacji o strukturach finansowych o charakterze stricte edukacyjnym;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub jako podmiot uprawniony do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu;

   

§ 2

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

 1. Głównym celem działania Serwisu EDUFINANCE.PL jest realizacji Usługi poprzez:
  1. udostępnienie Użytkownikom możliwości korzystania z usługi do planowania i zarządzania na własnym majątkiem, finansowym poziomem życia oraz wirtualnymi zobowiązaniami i oszczędnościami;
  2. umożliwienie Użytkownikom dokonania analizy swojego profilu inwestorskiego w formie gry edukacyjnej, quizu;
  3. umożliwienie Użytkownikom publikowania i wyszukiwania ogłoszeń w zakresie cesji polis ubezpieczeniowych
  4. udostępnienie Użytkownikom bazy informacji o strukturach finansowych i prawno-finansowych, dotyczących struktur inwestycyjnych, instrumentów finansowych oraz produktów inwestycyjnych bez dookreślenia tego instrumentu w ogólności, które to baza ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Niniejsza baza informacji jest wyodrębniana z uwagi na preferencje danego Użytkownika w Planie finansowym.
 2. Jakiekolwiek użyteczności udostępniane w ramach Serwisu nie maja charakteru doradztwa inwestycyjnego oraz nie są powiązane z produktami oferowanymi na rynku oraz nie zawierają analiz rynkowych, zaś wszelkie informacje udzielane Użytkownikowi mają charakter edukacyjny i nie są determinowane aktualnymi lub historycznymi danymi rynkowymi ani prognozami lub rekomendacjami.
 3. Korzystanie z Serwisu niezgodne z celami określonymi w § 2 ust. 1 i 2, a w szczególności prowadzenie działań, które mogą utrudniać realizację tych celów lub utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, lub w inny sposób negatywnie wpływać na pracę Serwisu jest zabronione i może być podstawą do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika podejmującego takie działania.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: posiadanie dostępu do komputera lub Urządzenia umożliwiającego korzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych, włączenie obsługi plików typu cookies oraz javascript oraz dostęp do sieci Internet.
 5. Użytkownikami mogą być wyłącznie:
  1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do zawierania Umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie w imieniu własnym, a także
  2. osoby fizyczne, posiadające uprawnienie do samodzielnego reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w jej imieniu i na jej rachunek;
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z postanowieniami Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu EDUFINANCE.PL. Utworzenie Konta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA I PROFILU

 

 1. Zakres usług dostępnych w Serwisie EDUFINANCE.PL jest zależny od zweryfikowanego poziomu wiarygodności Użytkownika:
  1. Użytkownik niezalogowany (brak identyfikacji) może przeglądać wszystkie treści i niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie;
  2. Użytkownik zalogowany (zarejestrowanie w Serwisie) może korzystać Usług;  
 2. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić formularz zawierający kontaktowy adres e-mail oraz hasło oraz potwierdzić dane przez kliknięcie w link aktywacyjny (który zostanie przesłany w wiadomości e-mail na podany adres e-mail) lub zalogować się do Serwisu przez serwis Facebook (wykorzystując mechanizm logowania do tego serwisu) podając login i hasło przypisane do konta w serwisie Facebook.
 3. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz utworzenia Konta zawierający dane Konta Użytkownika, dostępny podczas rejestracji lub po zalogowaniu w Serwisie, w zakładce „Moje dane”.
 4. Otrzymanie wiadomości e-mail Operatora, o której mowa w § 3 ust. 2 równoznaczne jest z potwierdzeniem zarejestrowania w Serwisie/ utworzeniem Konta. Utworzenie Konta, jak również zarejestrowanie do Serwisu lub zalogowanie do Serwisu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych z Operatorem na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po podaniu identyfikatora (tj. adresu e-mail) oraz odpowiadającego mu prawidłowego hasła do Serwisu pod adresem internetowym https://www.edufinance.pl lub przez połączenie skonfigurowane w aplikacji mobilnej edufinance.PL zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu z którego używa Użytkownik do korzystania z Serwisu.
 6. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości automatycznie generowane przez Serwis zawierające informacje związane z realizowanymi w Serwisie przez Użytkownika działaniami lub o ofercie Serwisu albo jego partnerów. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających określone treści Serwisu (newsletter). Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić, a następnie cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
 7. Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 4 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma listem poleconym za pośrednictwem operatora publicznego przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli skorzystał już z usług Serwisu, w szczególności zawarł z innym Użytkownikiem Umowę. W każdym czasie poza realizacją Transakcji Użytkownik może usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem. Aby usunąć Konto należy wybrać opcję Usuń Konto dostępną po zalogowaniu podczas edycji danych Konta Użytkownika.  
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Operator może usunąć jego Konto bądź zablokować dostęp do Serwisu, rozwiązując jednocześnie z Użytkownikiem umowę. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć Konto Użytkownika rozwiązując z nim umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 9. Konto użytkownika jest miejscem w którym ewidencjonowane są na bieżąco  wszystkie dane dotyczące operacji wykonywanych przez Użytkownika za pomocą Serwisu.

. § 4

 OPŁATY

 

 1.  Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jest odpłatne zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej http://edufinance.pl.
 2. Zarejestrowanie w Serwisie lub rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, w tym akceptację ponoszenia opłat, wynikających z cennika, o którym mowa w ust. 1.
 3. Opłaty za korzystanie z Serwisu są związane z dostępem do bazy danych Serwisu oraz zapisywaniem i odczytywaniem informacji z bazy i nie wiążą się z jakimikolwiek usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika, w tym w szczególności za dostęp do funkcjonalności analizy profilu inwestycyjnego.
 4. Wpłaty z tytułu opłat o których mowa w ust. 1 są realizowane za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego działającego przez serwis https://www.platnosci.pl

 

§ 5

EDUKACJA

 

Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z podstawowymi pojęciami finansowymi dotyczącymi planowania finansowego oraz oszczędzania. Funkcjonalność udostępnia Użytkownikom przeprowadzenie prostej symulacji w zakresie bilansowania przychodów i kosztów w zakresie utrzymania dla przykładowych standardów życia.

 

§ 6

GRY EDUKACYJNE

 

Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z interaktywnych gier edukacyjnych dostępnych w różnych wariantach. Gry mają charakter wyłącznie edukacyjny, mają na celu zwizualizowanie Użytkownikom wpływu na sytuację finansową różnych decyzji oraz wydarzeń życiowych. Korzystanie z gier edukacyjnych dostępnych w serwisie jest bezpłatne.

§ 7

 PLANOWANIE BUDŻETU (PLAN)

 

 1. Serwis umożliwia kompletną realizację potrzeb Użytkowników w zakresie  planowania finansowego dowolnego przedsięwzięcia, w tym optymalizacji planu oraz zarządzania planem w zakresie przychodów i kosztów.
 2. Sporządzenie planu finansowego obejmuje: podanie danych wymaganych przez serwis w formularzu „Plan finansowy”, oraz dokonania wyboru opcji rekomendowanych przez serwis w procesie optymalizacji planu.
 3. Optymalizacja planu ma na celu wskazanie sposobu sfinansowania realizacji planów finansowych Użytkownika w sposób umożliwiający zrealizowanie celów w terminie najbardziej odpowiadającym oczekiwaniom Użytkownika przy jak najniższych kosztach finansowych, oraz wykorzystaniu nadwyżek finansowych tak by przyniosły zyski najbardziej odpowiadające oczekiwaniom Użytkownika. Optymalizacja planu finansowego jest przeprowadzana przez Serwis zgodnie z poleceniami Użytkowników, na podstawie danych podanych przez Użytkowników.
 4. Funkcjonalność Plan finansowy umożliwia zapisanie przez Użytkownika danych do bazy systemu oraz odczytywanie i modyfikowanie tych danych przez Użytkownika.
 5. Funkcjonalność Plan finansowy ma charakter edukacyjny i nie jest oparta o aktualne, historyczne lub prospektywne dane finansowe lub produktowe.

 

§ 8

OSZCZĘDZANIE (PORTFEL)

 

Serwis umożliwia Użytkownikom zainteresowanym oszczędzaniem zapoznanie się z podstawowymi pojęciami finansowymi w zakresie oszczędzania obejmującymi m.in. zmianę wartości pieniądza w czasie (inflacja) oraz ze sposobami przeciwdziałania utracie wartości posiadanego kapitału. Funkcjonalność obejmuje wygenerowanie wirtualnych przykładów różnych sposobów oszczędzania w oparciu o przykładowe dane z bazy systemu oraz porównanie ich efektywności.

 

§ 9

UDOSTĘPNIANIE OGŁOSZEŃ W ZAKRESIE POLIS (CESJA)

Serwis umożliwia Użytkownikom zainteresowanym cesją polisy ubezpieczeniowej zarejestrowanie w bazie Serwisu swojego ogłoszenia, oraz uzyskania dostępu do ogłoszeń innych użytkowników. Serwis umożliwia wyszukanie w bazie ogłoszenia odpowiadającego kryteriom określonym przez Użytkownika i udostępnienie treści ogłoszenia w tym danych kontaktowych Użytkownika, który je zamieścił. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i treść ogłoszeń zamieszczonych w bazie przez Użytkowników.

 

§ 10

POWIADOMIENIA

 

Serwis umożliwia zapisanie przez Użytkownika w bazie serwisu określonych rodzajów przypomnień, które serwis wysyła Użytkownikowi drogą e-mail lub przez aplikację mobilną. Definiowanie powiadomień jest możliwe w ramach funkcjonalności Planowanie budżetu oraz Oszczędzanie.

 

§ 11

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Operator obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie, w szczególności za udostępnienie Użytkownikom Usługi w formie elektronicznej.  

Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ogłoszeń, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

§ 12

POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

 

 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
 2. W każdym przypadku awarii Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 3. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

§ 13

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownik może zgłaszać do Operatora reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania Serwisu za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie, lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@edufinance.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: EDUFINANCE.PL,  01-252 Warszawa, ul.Symboliczna 5/20 z dopiskiem „REKLAMACJA EDUFINANCE.PL”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, oraz okoliczności uzasadniające reklamację.  
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji lub, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. Decyzja Operatora w zakresie rozpoznawanej reklamacji jest ostateczna.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w zał. nr 1 do Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest e-mail.
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.