Przedsiębiorczość

Wprowadzenie do przedsiębiorczości


Przedsiębiorczość – celowe, świadome, zamierzone działanie gospodarcze, którego celem jest zaspokojenie potrzeb (od podstawowych potrzeb fizjologicznych np. jedzenie, mieszkanie poprzez potrzebę bezpieczeństwa np. zabezpieczenie przed chorobą; potrzebę przynależności i uznania np. miłość akceptacja, sukces, aż po potrzebę samorealizacji np. rozwijanie się).

Osobę przedsiębiorczą opisują następujące cechy:
- pomysłowość
- ambicja
- aktywność
- pracowitość
- gotowość ponoszenia ryzyka
- umiejętność analizowania sytuacji
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność współdziałania
- umiejętność porozumiewania się
- umiejętność rozwiązywania konfliktów
- wyobraźnia
- elastyczność


Być przedsiębiorczym oznacza być życiowo zaradnym, niezależnym, samodzielnym ale także pracowitym, systematycznym i konsekwentnym


Cena – wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażona w pieniądzach

Inflacja – wzrost cen połączony ze spadkiem wartości pieniądza. Wyrażana jest za pomocą procentowego wskaźnika – stopy inflacji. Jest częstym zjawiskiem w gospodarce, na poziomie do 5% w skali roku – mamy inflację pełzającą, następnie kroczącą - oscyluje w granicach 5–10% rocznie, galopującą roczny wzrost cen od 50% w górę i hiperinflację (miesięczny wzrost cen przekracza 150%) Przeciwnym zjawiskiem do inflacji jest deflacja.

Popytem określamy ilość towaru i usług, jaką nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie za ustaloną cenę
Prawo popytu mówi, że w określonych, pewnych warunkach rynkowych, wraz ze wzrostem jedynie ceny danego dobra czy usługi zmniejszy się zainteresowanie ich nabyciem, natomiast wraz ze spadkiem ceny – zapotrzebowanie wzrośnie.


Podażą określamy ilość dóbr i usług, jaką producenci są skłonni dostarczyć w określonym czasie za ustaloną cenę
Prawo podaży mówi, że w określonych, pewnych warunkach rynkowych, przy wzroście jedynie ceny danego dobra czy usługi, ich podaż też wzrośnie, jeżeli natomiast cena zmaleje, podaż również będzie niższa.


Budżet jest to plan dochodów i wydatków,


Kapitał – aktywa finansowe lub materialne o wartości pieniężnej.


Oszczędności – część dochodu, nie przeznaczona na konsumpcję. Zapewniają bezpieczeństwo finansowe w przyszłości, pozwalają zachować płynność finansową


Inwestycje - są to obecne nakłady, które w założeniu - w przyszłości mają przynieść korzyści. Wyróżniamy inwestycje finansowe(lokaty, papiery wartościowe) oraz rzeczowe (zakup maszyn , nieruchomości)

Fundusze inwestycyjne – gromadzą pieniądze uczestników funduszu : pojedynczych osób lub instytucji, przedsiębiorstw, miast, gmin itd., i inwestują w papiery wartościowe; akcje, obligacje lub lokaty terminowe – rachunki bankowe gwarantujące wyższe odsetki z wkładu finansowego niż konta osobiste, jednak o mniejszej płynności.

 
Budżet jest to plan dochodów i wydatków.


Obligacje skarbowe- papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (nabywcy obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia pewnego świadczenia. Obligacje są najbezpieczniejszym sposobem lokowania oszczędności. Ich emitentem jest Ministerstwo Finansów, a rozprowadzane są przez biura maklerskie, z którymi ministerstwo współpracuje. Nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu: współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach
akcje - papiery wartościowe łączące prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Akcjami określa się także część kapitału akcyjnego.

Aktywa – majątek przedsiębiorstwa.

Biznesplan – dokument określający cele przedsięwzięcia, związane z nim zadania oraz źródła finansowania. Sporządzany jest przy określaniu jego rentowności przy poszukiwaniu inwestora lub w staraniu o kredyt.

Analiza SWOT – zestawienie silnych S (Strengths) i słabych W (Weaknesses) stron oraz szans O (Opportunities) i zagrożeń T (Threats) danego przedsięwzięcia, inwestycji, projektu. Stosowana jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej do porządkowania informacji niezbędnych w całym procesie.