Podstawy ekonomii

Konsument a gospodarka

Do określenia fazy koniunktury służą wskaźniki ekonomiczne:

-PKB,

-stopa bezrobocia,

-stopa inflacji.


Co to jest PKB?

Produkt Krajowy Brutto, czyli całkowita wartość wszystkich wytworzonych dóbr i usług w ciągu roku.


Co to jest PNB?

Produkt narodowy brutto, który obejmuje ponadto dochody obywateli za granicą, pomija dochody obcokrajowców.


W PKB uwzględniane są jedynie dobra finalne, aby uniknąć dwukrotnego dodawania tego samego wyrobu.

Dobra używane nie są uwzględniane w PKB. PKB zwiększa się, gdy więcej eksportujemy niż importujemy (bilans dodatni).


Inflacja wpływa na wzrost PKB- przy podwyżkach cen bieżących, przy niezmiennej wielkości produkcji


Zmiany demograficzne- każdy wzrost liczby ludności spowoduje spadek PKB per capita.


Jeżeli od PKB odejmiemy koszty amortyzacji otrzymamy dochód narodowy (Produkt Narodowy Netto). Amortyzacja to koszty odtworzenia środków trwałych (np. maszyn) zużytych w procesie produkcji.