Konkurs Edukacja Finansowa

W III edycji 5 nagród specjalnych o wartości 100 PLN każda!

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu. Dla 5 osób, które poprawnie wypełnią zadanie konkursowe przygotowaliśmy 5 nagród specjalnych. Weź udział i wygraj 100 PLN na zakupy w sieci EMPIK. Na zgłoszenia czekamy do 20.06.2016

Konkurs pod patronatem honorowym
Ministra Edukacji Narodowej

 
Jak zdobyć nagrody?

Weź udział w Konkursie (III Edycje od 11.05.2015 do 20.06.2015)

- oraz poleć konto nowym osobom (które będą na Ciebie głosować :)

Wyślij zgłoszenie konkursowe
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu i dołącz do zabawy!
Zamów PLAKAT KONKURSOWY dla Twojej szkoły!
Organizatorzy: Patronat honorowy: Partner:


Regulamin Konkursu „Edukacja Finansowa”

§ 1. Definicje

Konkurs – „Konkurs Edukacja Finansowa” organizowany przez Organizatora;

Regulamin – Regulamin Konkursu „Edukacja Finansowa”;

Fundacja Jeden Drugiemu – Fundacja Jeden Drugiemu z siedzibą Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350820, NIP: 536-18-81-378, REGON: 142262715;

eduFinance.pl -  eduFinance.pl Paweł Kardacz, z siedzibą ul. Symboliczna 5/20, 01-252 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem Regon 146411158,  NIP: 496-021-92-02,

Partner – Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010821, posiadający numer NIP: 554-031-42-71 oraz numer REGON 002482470, kapitał zakładowy w wysokości 97.290.400,00 złotych, wpłacony w całości

Pytanie konkursowe – „Dlaczego warto planować swoje finanse?”

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Konkursu pod nazwą „Konkurs Edukacja Finansowa”, zwanego dalej „Konkursem”, są:  Fundacja Jeden Drugiemu oraz eduFinance.pl. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Dla celu Konkursu przyjmuje się, że adresem korespondencyjnym Organizatora jest adres siedziby Fundacji Jeden Drugiemu.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających ukończone 13 lat: uczniów, nauczycieli i pracowników szkół gimnazjalnych, średnich oraz wyższych.

4. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.edufinance.pl

5. Konkurs trwa od dnia 11 maja 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i jest realizowany w ramach 3 Edycji: I Edycja 11.05.2015 – 19.06.2015, II Edycja 01.09.2015-18.12.2015, III Edycja 04.01.2016-24.06.2016.

6. Informacja o Konkursie zamieszczona będzie na stronie www.edufinance.pl oraz www.jedendrugiemu.pl.

7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących użytkownikami serwisu „EduFinance.pl” w grupach: A. uczniowie szkół gimnazjalnych, B. uczniowie szkół średnich i wyższych, C. nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych, zwanych i dalej łącznie „Uczestnikami”.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami Komisji Konkursowej ani członkami ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).

9. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy, w okresie trwania Konkursu, muszą spełnić łącznie następujące  warunki:

a) zapoznać się i zaakceptować Regulamin Konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu stosownie do zapisów zawartych w Regulaminie - potwierdzenie zapoznania się Uczestnika z Regulaminem Konkursu i jego akceptację oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik zaznacza w formularzu konkursowym o którym mowa w lit. c). W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w pkt. 9 Regulaminu  do dnia:

- 15 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 – I Edycja Konkursu

- 14 grudnia 2015 r. do godz. 12.00 – II Edycja Konkursu

- 20 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 – III Edycja Konkursu,

b) być aktywnym użytkownikiem serwisu eduFinance.pl (zarejestrowanie konta użytkownika zostanie potwierdzone nadaniem numeru identyfikacyjnego użytkownika, który będzie przesłany w wiadomości e-mail, oraz dostępny w profilu użytkownika w serwisie eduFinance.pl),

c) odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto planować swoje finanse”? - odpowiedz należy zapamiętać lub zapisać, oraz wysłać elektronicznie za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej www.edufinance.pl/konkurs. UWAGA: razem z odpowiedzą należy wskazać Uczestnika Konkursu, przez wpisanie numeru identyfikacyjnego tego użytkownika nadanego podczas rejestracji w serwisie eduFinance.pl, na którego chce się oddać głos w przypadku przyznania prawa głosu – zostanie on uwzględniony w wyborze Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę Główną dofinansowanie do wakacji (można oddać głos na samego siebie).

  • oraz wykonać zadania konkursowe właściwe dla swojej grupy:

Grupa A – uczniowie szkół gimnazjalnych:

d) poprawnie sporządzić osobisty plan finansowy z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu „eduFinance.pl”, na stronie www.edufinance.pl. Poprawne sporządzenie osobistego planu finansowego oznacza wypełnienie wszystkich pól formularza Plan Finansowy, oraz zweryfikowanie zbilansowania finansowego sporządzonego planu przez opcję „Optymalizuj” aż do uzyskania wyniku „Brawo! Twój Plan jest zbilansowany”

e) zachęcić minimum 1 ucznia lub studenta dowolnej szkoły gimnazjalnej, średniej lub wyższej do udziału w Konkursie „eduFinance.pl” oraz uzupełnić zgłoszenie konkursowe dostępne w profilu użytkownika w serwisie eduFinance.pl numerem identyfikacyjnym  zachęconego nowego uczestnika Konkursu. Zachęcenie do udziału w Konkursie oznacza wpisanie w zgłoszeniu konkursowym numeru identyfikacyjnego nowego uczestnika Konkursu, którego data rejestracji w serwisie eduFinance.pl będzie późniejsza od daty rejestracji Uczestnika.

f) (usunięto)

Grupa B. uczniowie szkół średnich i wyższych:

g) poprawnie sporządzić osobisty plan finansowy lub sporządzić wirtualny portfel inwestycyjny z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu „eduFinance.pl”, na stronie www.edufinance.pl. Poprawne sporządzenie osobistego planu finansowego oznacza wypełnienie wszystkich pól formularza Plan Finansowy, oraz zweryfikowanie zbilansowania finansowego sporządzonego planu przez opcję „Optymalizuj”, aż do uzyskania wyniku „Brawo! Twój Plan jest zbilansowany”, sporządzenie wirtualnego portfela inwestycyjnego oznacza wypełnienie wszystkich pól formularza Portfel Inwestycyjny, aż do uzyskania wykresu graficznego wirtualnego portfela.

h) zachęcić minimum 1 ucznia lub studenta dowolnej szkoły gimnazjalnej, średniej lub wyższej do udziału w Konkursie „Edukacja Finansowa” oraz uzupełnić zgłoszenie konkursowe dostępne w profilu użytkownika w serwisie eduFinance.pl numerem identyfikacyjnym zachęconego nowego uczestnika Konkursu. Zachęcenie do udziału w Konkursie oznacza wpisanie w zgłoszeniu konkursowym numeru identyfikacyjnego nowego uczestnika Konkursu, którego data rejestracji w serwisie eduFinance.pl będzie późniejsza od daty rejestracji Uczestnika.

i) (usunięto)

Grupa C. nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych:

j) skutecznie zachęcić minimum 5 uczniów lub studentów dowolnej szkoły gimnazjalnej, średniej lub wyższej do udziału w Konkursie „eduFinance.pl” oraz uzupełnić zgłoszenie konkursowe dostępne w profilu użytkownika w serwisie eduFinance.pl numerami identyfikacyjnymi tych zachęconych uczestników Konkursu. Skuteczne zachęcenie do udziału w Konkursie będzie uznane przez wpisanie w zgłoszeniu konkursowym numerów identyfikacyjnych zachęconych uczestników Konkursu, którzy za  sporządzanie w ramach Konkursu osobistego planu finansowego (lub wirtualnego portfela inwestycyjnego) otrzymali pozytywną ocenę (nie niższą niż „4”) z dowolnego przedmiotu związanego z tematyką Konkursu.

10. (usunięto)

11. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła 5-osobową Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora .

12. Procedura wyłonienia Zwycięzców Konkursu oparta będzie o ocenę Komisji Konkursowej, która dokona wyłonienia zwycięzców Konkursu według oceny:

a) Grupy A i B: odpowiedzi na pytanie konkursowe, z uwzględnieniem kryteriów: rzetelność, kreatywność, wiarygodność, oryginalność odpowiedzi, możliwość wykorzystania odpowiedzi do promocji programu Edukacja Finansowa oraz serwisu „eduFinance.pl”.

b) Grupa C: największej liczby skutecznie zachęconych Uczestników Konkursu.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ramach 3 kolejnych Edycji: I Edycja dniu 19 czerwca 2015 r., II Edycja dniu 18 grudnia 2015 r.,, III Edycja dniu 24 czerwca 2016 r., w siedzibie Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Spośród Uczestników, Komisja Konkursowa ustali warunkową listę nagrodzonych Uczestników (zwanych dalej „Zwycięzcami”), wraz ze wskazaniem zajętego miejsca - zwaną dalej „Listą Zwycięzców”.

13. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.edufinance.pl oraz www.jedendrugiemu.pl .

 

§ 3. Nagrody

14. Każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Organizator ustala następujące Nagrody w ramach każdej z 3 Edycji Konkursu:

a) Grupy A i B – uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych - 1000 nagród - za zajęcie miejsc od 1-go do 1000-go:  pięcioletni abonament na aplikację eduFinance.pl (wszystkie funkcjonalności) o wartości 147,60 zł oraz możliwość oddania jednego głosu na Uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną dofinansowanie do wakacji. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie oceny nadesłanych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

b) Grupa C – nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych - 100 nagród - za zajęcie miejsc od 1-go do 100-go:  pięcioletni abonament na aplikację eduFinance.pl (wszystkie funkcjonalności) o wartości 147,60 zł oraz możliwość oddania dwudziestu głosów na jednego Uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną dofinansowanie do wakacji.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie rankingu zgłoszeń największej liczby skutecznie zachęconych do udziału w Konkursie uczestników – na podstawie weryfikacji podanych identyfikatorów zachęconych Uczestników Konkursu.

c) Nagroda Główna (min. 10 gwarantowanych nagród w I Edycji Konkursu) – za otrzymanie największej liczby głosów od Uczestników Konkursu w głosowaniu na Nagrodę Główną: 750 zł na osobę. Uwaga: liczba Nagród Głównych może być większa i wynieść sumę stanowiącą iloraz: liczby uczestników Konkursu, którzy spełnią zadania konkursowe określone w pkt. 9 i kwoty 750 zł  (liczba uczestników Konkursu / 750).

Dodatkowo wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy wypełnią zadanie opisane w pkt. 9 d) otrzymają elektroniczny Certyfikat OSOBA ODPOWIEDZIALNA FINANSOWO.

15. Nagrody dla Zwycięzców, z Grup A i B i C zostaną udostępnione w profilu użytkownika serwisu eduFinance.pl. Termin przekazania nagrody przyjmuje się, że jest to standardowo 14 dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców, pod warunkiem zrealizowania warunków, o których mowa w pkt.17.

16. Nagrody Główne dla Zwycięzców, zostaną przekazane przez Organizatora na konta bankowe wskazane przez Zwycięzców. Maksymalny termin przekazania nagród wynosi 30 dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców.

17. Zwycięzcy którzy otrzymali Nagrody Główne zobowiązani są do złożenia Organizatorowi oświadczenia zawierającego numer konta bankowego i zgodę na przekazanie na to konto nagrody w formie przelewu pieniężnego. Dodatkowo, Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku w przypadku przyznania mu Nagrody Głównej na stronach internetowych Organizatora i Partnerów), zgodnie z wzorem przygotowanym przez Organizatora. W takim przypadku zdjęcie z wizerunkiem należy przesłać w formie elektronicznej lub papierowej na adres Organizatora.

18. Nie wypełnienie zobowiązań, o których mowa w pkt. 17 w zdaniu pierwszym w terminie 14 dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (nie później niż do 3 lipca 2015 r.) oznaczać będzie rezygnację z nagrody. W takim wypadku nagroda ta zostanie przekazana Zwycięzcy zajmującemu kolejne miejsce, pod warunkiem wypełnienia przez niego wymagań z pkt. 17, w terminie 14 dni od przesłania mu przez Organizatora na jego adres e-mail,  powiadomienia o przyznaniu Nagrody.

19. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się, iż wartość żadnej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł.

20. W przypadku rezygnacji z nagrody, nagroda przechodzi na kolejnego Nagrodzonego, zgodnie z kolejnością wynikającą z Listy Zwycięzców.

21. Nagrody nie mogą być zamieniane. Za otrzymane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 20 powyżej.

 

§ 4. Postanowienie końcowe

22. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

23. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.

24. Fundatorem nagród jest eduFinance.pl.

25. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora podanych danych w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkursu, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązani są do uzyskania zgody rodziców/opiekunów prawnych ‐ na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do opublikowania swoich danych osobowych jako laureatów konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych jego danych osobowych i ich poprawiania.

26. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie oraz udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie z udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora.

Organizatorzy: Patronat honorowy: Partner:

 

Program Edukacja Finansowa


Program Edukacja Finansowa jest kierowany do młodzieży i ma na celu przedstawienie w ciekawy, interesujący wizualny sposób podstawowych działań w sferze finansów osobistych oraz domowego budżetu (przychodów i wydatków).  Program obejmuje podejmowanie przez uczniów i studentów (indywidualne lub grupowe) wielu różnych zaplanowanych aktywności z zakresu planowania finansowego. Program opiera się o interaktywną aplikację mobilną i internetową (dostępną pod adresem www.edufinance.pl lub do pobrania w Google Play) umożliwiającą testowanie przez użytkowników w formie zabawy / gry / wirtualnej rywalizacji - różnych sposobów zachowania się w różnych sytuacjach życiowych i zapoznawanie się przez to z zasadami działania podstawowych mechanizmów finansowych.

W ramach Programu Uczestnicy otrzymują do dyspozycji atrakcyjną interaktywną platformę edukacyjną z elementami rozrywki, nauki oraz narzędziami online do rzeczywistego planowania i zarządzania finansami. Edukacja w ramach Programu polega na pogłębianiu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości poprzez zabawę przechodzącą w świadome działanie.

Pierwszym kontaktem ucznia z edukacją finansową jest edukacyjna „Gra o Milion”, (aplikacja na telefon komórkowy Android – wkrótce również na IOS) polegająca na wcieleniu się w określoną rolę ucznia i dokonywaniu wyborów w różnych generowanych sytuacjach życiowych, oraz poznawaniu ich finansowych konsekwencji (zarobienie miliona złotych lub bankructwo).

Kolejnym elementem Programu, który ma pomóc użytkownikom w poruszaniu się w rzeczywistym świecie finansów, jest prosta aplikacja e-learningowa, umożliwiająca poznanie, zapamiętanie, zrozumienie podstawowych pojęć finansowych. Edukacja kończy się na zrobieniu prostego bilansu finansowego aktualnej sytuacji użytkownika i zwizualizowaniu jej na interaktywnym wykresie, oraz na umożliwieniu zrobienia prostej symulacji finansowego poziomu życia w przyszłości: zwizualizowanie na jaki szczebel kariery zawodowej musze wejść aby było mnie stać na wybrany poziom życia.

Głównym elementem edukacji jest stworzenie osobistego planu finansowego obejmującego indywidualny budżet i przepływy pieniężne (przychody, należności, zobowiązania, koszty, kredyty, oszczędności, inwestycje, itd) lub budżet całego gospodarstwa rodzinnego i zarządzanie tym budżetem w czasie. Do udziału w Programie zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół: gimnazjalnych, średnich i wyższych, a także nauczycieli przedsiębiorczości, ekonomii, wiedzy o społeczeństwie, etc., którzy mogą wykorzystać platformę eduFinance.pl w swojej pracy zawodowej.

W ramach Programu Edukacja Finansowa udostępniamy nauczycielom, którzy przystąpią do Programu, atrakcyjne dla młodzieży interaktywne narzędzia (gra edukacyjnej na telefony komórkowe wersja internetowa dostępna jest pod adresem http://milion10lat.pl/ oraz portal edukacyjny dostępny pod adresem www.edufinance.pl ) umożliwiających przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów.

W ramach Programu przewidziane są różne elementy motywacyjne zarówno dla uczniów, studentów jak i nauczycieli. Jednym z elementów zachęcających do podjęcia aktywności w zakresie edukacji finansowej jest możliwość uczestnictwa w specjalnie przygotowanym Konkursie (również pod nazwą Edukacja Finansowa), będącym formą grywalizacji między uczniami, klasami czy szkołami, w którym Uczestnicy mogą zdobywać nagrody finansowe za zrealizowanie określonego w Regulaminie Konkursu zadania z zakresu planowania finansowego.

Materiały edukacyjne i interaktywne narzędzia wykorzystywane w ramach Programu pomagają budować finansową inteligencję wśród młodych ludzi, dzięki której zdobywają oni świadomość w zakresie zasad funkcjonowania finansowej strony realizacji każdej potrzeby i każdego działania w codziennym życiu każdego obywatela, każdej firmy, czy każdego innego podmiotu.

Dzięki zdobytym w ramach Programu kompetencjom oraz motywacji uczniowie zostają przygotowani do podejmowania aktywnych działań w zakresie prowadzenia osobistego budżetu i skutecznego osiągania swoich celów finansowych.

 

Harmonogram szczegółowy Programu Edukacji Finansowej

1. Wysłanie materiałów informacyjnych o Programie Edukacji Finansowej do szkół oraz uruchomienie punktu kontaktowego i infolinii dla uczestników Programu: 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 137 - i nawiązanie kontaktów e-mail z nauczycielami 04.05.2015 – 15.05.2015.

2. I Edycja Konkursu Edukacja Finansowa 11.05.2015 – 19.06.2015.

3. II Edycja Konkursu Edukacja Finansowa 01.09.2015-19.12.2015.

4. III Edycja Konkursu Edukacja Finansowa 04.01.2016-24.06.2016.

5. Osobista aktywność uczestników Programu (uczniów i studentów) w zakresie edukacji finansowej z wykorzystaniem platformy edufinance.pl 04.05.2015 – 24.06.2016 (w 50 szkołach, które jako pierwsze zgłoszą udział w Programie odbędą się grupowe spotkania warsztatowe online Organizatorów Programu z uczestnikami projektu).

6. Seminaria tematyczne online z zakresu planowania ścieżki kariery finansowej:

a) 01.06.2015 – 05.06.2015,

b) 05.10.2015 – 09.10.2015,

c) 07.12.2015 – 11.12.2015,

d) 14.03.2016 -18.03.2016,

e) 09.05.2016 -13.05.2016.

7. Podsumowanie wyników Programu Edukacja Finansowa: 30.07.2016.

 

Organizatorzy: Patronat honorowy: Partner:


Cel Programu Edukacja Finansowa


Bezpośrednią przyczyną do rozpoczęcia działań w zakresie edukacji finansowej była osobista frustracja autorów Programu mających dzieci w wielu 18+ (studentów renomowanych uczelni wyższych) wynikająca z braku elementarnej wiedzy z zakresu finansów (co to jest ubezpieczenie OC/AC, składka ZUS, podatek dochodowy / VAT, fundusz inwestycyjny, itp.) oraz umiejętności załatwienia comiesięcznych / corocznych / jednorazowych obowiązków finansowych (opłata za media w mieszkaniu, zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia samochodu, wypełnienie PIT itp.)

Te ewidentne braki są potwierdzane przez zdecydowaną większość rodziców nastolatków i wynikają przez ewidentną lukę w programach edukacyjnych szkół gimnazjalnych i średnich, co potwierdzają sami nauczyciele. Problem braku umiejętności planowania finansowego jest widoczny w działalności wszystkich organizacji pomocowych (zarówno instytucji samorządowych: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, jak i organizacji społecznych). Dlatego właśnie  Fundacja Jeden Drugiemu prowadząca od wielu lat działalność w zakresie pomocy społecznej i ekonomii społecznej zdecydowała się rozpocząć we współpracy z serwisem eduFinance.pl oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji - Ogólnopolski Program Edukacja Finansowa kierowany do młodzieży szkolnej i studentów. Celem programu jest nauka / praktyka planowania finansowego i przygotowanie młodzieży do podejmowania działań zarządzania osobistymi finansami, tak aby po wkroczeniu na ścieżkę dorosłego życia odnosiła sukcesy finansowe rozumiane jako osiągnięcie i utrzymanie oczekiwanego poziomu życia – czyli samofinansowanie a nie korzystanie z pomocy społecznej.


Sposób realizacji Programu Edukacja Finansowa

Program realizowany jest w szkołach gimnazjalnych, średnich i wybranych wyższych (w których nauczyciele wyrazili zainteresowanie) z wykorzystaniem platformy edukacyjnej eduFinance.pl oraz webinariów tematycznych z wykładową akademickim i licencjonowanym doradcą finansowym.

 

Działania w ramach Programu


Gra edukacyjna

• Pierwszym elementem zachecającym do udziału w programie jest interektywna gra edukacyjna na telefon komórkowy (dostępna też w portalu eduFinance.pl).

• Uczestnicy podejmują decyzje w różnych sytuacjach życiowych i dowiadują się o ich konsekwencjach oraz zdobywają wirtualne pieniądze.

• Na koniec następuje podsumowanie ile pieniędzy udało się zdobyć, oraz zaproszenie do rzeczywistej edukacji finansowej.

 

Edukacja finansowa

Edukacja finansowa ma formę e-leatningu i obejmuje: ocenę finansową potrzeb młodego człowieka, poznawanie pojęć finansowych oraz analizę finansową własnej sytuacji oraz planowanie ścieżki kariery zawodowej w zakresie finansowym. Portalu ułatwia również opanowanie w prosty i łatwy sposób podstawoowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

 

Planowanie finansowe


Planowanie finansowe obejmuje kompletną sytuację finansową człowieka: bieżące koszty i przychody, planowane wydatki, oraz rekomendacje w zakresie sposobów bilansowania budżetu z wykorzystaniem narzędzi do planowania i zarządzania finansami.

 

Aktywizacja młodzieży

• Głównym z elementem Programu są działania aktywizujące dla uczniów/studentów, których celem jest dotarcie do jak największej liczby młodzieży szkolnej z zachętą do edukacji finansowej, planowania finansowego i samoodpowiedzialności finasnowej.

• Program przewiduje wyróżnienia i narody dla uczestników np: Certyfikat Osoba Odpowiedzialna Finansowo, pozytywna ocena z przedmiotu związanego z przedsiębiorczością.

 

Współpraca z nauczycielami

• Dostosowujemy we współpracy z zainteresowanymi nauczycielami treści merytoryczne platformy eduFinance.pl do podstawy programowej z zakresu przedsiebiorczości

• Wzbudzamy w atrakcyjny sposób zainteresowanie uczniów zagadnieniami przedsiębiorczości (grywalizacja)

• Udostępniamy nauczycielom narzędzia do przeprowadzania zadań związanych z przedsiębiorczością

• Inne uzgodnione wspólnie obszary np. scenariusze lekcji, weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów, itp.

Organizatorzy: Patronat honorowy: Partner:

 

W dniu 19 czerwca 2015 r. w biurze Fundacji Jeden Drugiemu przy Al. Prymasa Tysiąclecia 137 w Warszawie, odbyła się Komisja Konkursowa, w celu podsumowania I Edycji Konkursu Edukacja Finansowa.


Członkowie Komisji w składzie:

1. Dorota Zalewska Prezes Fundacji Jeden Drugiemu - Przewodniczący Komisji
2. Paweł Kardacz Redaktor Naczelny eduFinance.pl – Vice Przewodniczący Komisji
3. Jarosław Potapczuk Koordynator Programu Edukacja Finansowa - Członek Komisji
4. Paulina Lesiuk - Członek Komisji
5. Łukasz Drzewiecki – Członek Komisji


dokonali weryfikacji nadesłanych zgłoszeń konkursowych. W wyniku dokonanej oceny Komisja wyłoniła Zwycięzców I Edycji Konkursu Edukacja Finansowa w podziale na dwie Grupy:

- A i B (uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych),

- C (nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych)


Lista Zwycięzców Grupy A i B

 

Piotr nr. 265 z: Warszawy Głosów: 43
Poprzez planowanie swoich finansów możemy spełnić swoje marzenia, zrealizować to co sprawia nam przyjemność, szczęście. Nie musimy żyć w strachu, że czegoś nam w życiu zabraknie.
Agnieszka nr. 259 z: Łomianek Głosów: 43
Jest to inwestycja w naszą przyszłość
Wojtek nr. 210 z: Warszawy Radość Głosów: 42
Można na tym bardzo dużo zarobić mieć dużo pieniędzy na przyszłość, można zorganizować sobie bardzo dobre studia.
Bartosz nr. 261 z: Warszawy Głosów: 41
Planowanie finansowe jest nieodłącznym elementem w dorosłym życiu, samodzielności. Pozwala bezpiecznie ustalać limit wydawanych pieniędzy i w znacznym stopniu ułatwia zrealizowanie marzeń, celów życiowych.
Aleksander nr. 295 z: Bydgoszczy Głosów: 40
Warto, warto, bo przy planowaniu można dowiedzieć się o nowych możliwościach zdobycia funduszy np. o nagrodzie w konkursie ;)
Klaudia nr. 257 z: Warszawy Głosów: 28
Planowanie finansów pomaga w realizacji różnych celów finansowych w przyszłości. Daje również pewność, że żadne nieoczekiwane zdarzenie nie spowoduje katastrofy finansowej dla rodziny.
Paulina nr. 134 z: Warszawy Głosów: 27
Warto planować swoje finanse tak, aby móc żyć po swojemu, a nie jak wyjdzie.
Jarek nr. 154 z: Ryglic Głosów: 26
Jednym z celów planowania finansów osobistych jest uzyskanie pewności, że żadne nieoczekiwane zdarzenie nie spowoduje katastrofy finansowej dla człowieka.
Maciek nr. 216 z: Siedlec Głosów: 26
Planowanie finansów ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie. Jest to pewnego rodzaju wskazówka, dotycząca tego jak mamy dysponować swymi pieniędzmi, by osiągnąć cele, które są dla nas najważniejsze. Dobry plan finansowy jest również doskonałym zabezpieczeniem przed nieoczekiwanymi katastrofami. Pomaga on nam ustabilizować swe środki nie dopuszczając tym samym do bankructwa.
Michał nr. 217 z: Krakowa Głosów: 25
Finanse są podstawą, aby do czegoś w życiu dojść, zaoszczędzić, zrobić dobrą inwestycję. Jest bardzo ważnym i jak najbardziej watro je planować, ponieważ gdy je planujemy wiemy na co możemy sobie pozwolić i możemy osiągnąć cele, których nie zrealizowalibyśmy bez odpowiedniego planu.


Nagrody w wysokości 750 zł zostaną przesłane przelewem na podane konto bankowe Uczestnika w terminie określonym w Regulaminie. 

 

Lista Zwycięzców Grupa C


Pan Andrzej nr. 135 z: Krakowa zachęconych uczniów: 5
Pani Krystyna nr. 137 z: Bydgoszczy zachęconych uczniów: 5
Pani Ewa nr. 190 z: Falenicy zachęconych uczniów: 5
Pani Agnieszka nr. 218 z: Igań zachęconych uczniów: 5
Pani Marzena nr. 229 z: Siedlec zachęconych uczniów: 5
Pani Barbara nr. 237 z: Suchożebr zachęconych uczniów: 5
Pani Ula nr. 244 z: Warszawy zachęconych uczniów: 5
Pan Krzysztof nr. 245 z: Ryglic zachęconych uczniów: 5
Pan Zbigniew nr. 268 z: Warszawy zachęconych uczniów: 5
Pani Anita nr. 277 z: Raciąża zachęconych uczniów: 5
Pani Barbara nr. 278 z: Warszawy zachęconych uczniów: 5
Pani Maria nr. 279 z: Hubali zachęconych uczniów: 5
Pani Katarzyna nr. 280 z: Bydgoszczy zachęconych uczniów: 5
Pan Adam nr. 281 z: Warszawy zachęconych uczniów: 5
Pani Elżbieta nr. 290 z: Warszawy zachęconych uczniów: 5
Pan Partyk nr. 291 z: Łomianek zachęconych uczniów: 5
Pani Emilia nr. 292 z: Warszawy zachęconych uczniów: 5
Pani Marta nr. 293 z: Warszawy zachęconych uczniów: 5

 

Nagrody zostaną udostępnione na Platformie eduFinance.pl w terminie określonym w Regulaminie. 

 

Komisja poinformowała, iż w ramach I Edycji Konkursu zostało pozytywnie zweryfikowane 161 zgłoszeń konkursowych, na podstawie których (po weryfikacji oddanych głosów) została dokonana ocena w głosowaniu na Zwycięzców. 

 

Wszyscy uczestnicy Konkursu, których zgłoszenia zostały uznane otrzymują Certyfikat "Osoba Odpowiedzialna Finansowo". Certyfikaty zostaną wysłane elektronicznie na adresy e-mail Uczestników w formie pliku PDF.

 

Certyfikat Odpowiedzialny Finansowo

 

Osoby, których zgłoszenia nie były kompletne zapraszamy do spełnienia warunków Konkursu w ramach II Edycji Konkursu (zgłoszenia można przesyłać i uzupełniać od dnia dzisiejszego 19.06.2015). Wszystkie zgłoszenia Uczestników, którzy nie otrzymali Nagrody Głównej w ramach I Edycji Konkursu i będą brały udział w II Edycji Konkursu.

 

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do korzystania z platformy i aplikacji eduFinance.pl.

 

Zapraszamy do udziału w II i III Edycji Konkursu - prześlij informację znajomym >>  

 

Organizatorzy: Patronat honorowy: Partner:

 

W dniu 18 grudnia 2015 r. w biurze Fundacji Jeden Drugiemu przy Al. Prymasa Tysiąclecia 137 w Warszawie, odbyła się Komisja Konkursowa, w celu podsumowania II Edycji Konkursu Edukacja Finansowa.


Członkowie Komisji w składzie:

1. Dorota Zalewska Prezes Fundacji Jeden Drugiemu - Przewodniczący Komisji
2. Paweł Kardacz Redaktor Naczelny eduFinance.pl – Vice Przewodniczący Komisji
3. Jarosław Potapczuk Koordynator Programu Edukacja Finansowa - Członek Komisji
4. Paulina Lesiuk - Członek Komisji
5. Łukasz Drzewiecki – Członek Komisji


dokonali weryfikacji nadesłanych zgłoszeń konkursowych. W wyniku dokonanej oceny Komisja wyłoniła Zwycięzców II Edycji Konkursu Edukacja Finansowa w podziale na dwie Grupy:

- A i B (uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych),

- C (nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych)


Lista Zwycięzców Grupy A i B

 

Piotr nr. 329 z: Brzegu Głosów: 1  
Pomaga to ukierunkować przyszłość, ułatwić życie i zdobyć fundusze na budowę marzeń.
       

 

Lista Zwycięzców Grupa C

     Brak

 Nagrody główne:
Pięcioletni abonament na aplikację eduFinance.pl (wszystkie funkcjonalności) o wartości 147,60 zł


Komisja poinformowała, iż w ramach II Edycji Konkursu zostało pozytywnie zweryfikowane 1 zgłoszenie konkursowe, na podstawie którego (po weryfikacji oddanych głosów) została dokonana ocena w głosowaniu na Zwycięzców. 

 

Komisja zdecydowała o przyznaniu nagrody specjalnej dla uczestnika nr 329. Nagroda specjalna czyli bon EMPIK o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie internetowym i salonach empik zostanie przesłana pocztą tradycyjną na wskazany przez wygranego adres.

 

Wszyscy uczestnicy Konkursu, których zgłoszenia zostały uznane otrzymują Certyfikat "Osoba Odpowiedzialna Finansowo". Certyfikaty zostaną wysłane elektronicznie na adresy e-mail Uczestników w formie pliku PDF.

 

Certyfikat Odpowiedzialny Finansowo

 

Osoby, których zgłoszenia nie były kompletne zapraszamy do spełnienia warunków Konkursu w ramach III Edycji Konkursu.

 

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do korzystania z platformy i aplikacji eduFinance.pl.

 

Zapraszamy do udziału w III Edycji Konkursu - prześlij informację znajomym >>  

 

Organizatorzy: Patronat honorowy: Partner:

 

W dniu 21 czerwca 2016 r. w biurze Fundacji Jeden Drugiemu przy Al. Prymasa Tysiąclecia 137 w Warszawie, odbyła się Komisja Konkursowa, w celu podsumowania III Edycji Konkursu Edukacja Finansowa.


Członkowie Komisji w składzie:

1. Dorota Zalewska Prezes Fundacji Jeden Drugiemu - Przewodniczący Komisji
2. Paweł Kardacz Redaktor Naczelny eduFinance.pl – Vice Przewodniczący Komisji
3. Jarosław Potapczuk Koordynator Programu Edukacja Finansowa - Członek Komisji
4. Paulina Lesiuk - Członek Komisji
5. Łukasz Drzewiecki – Członek Komisji


dokonali weryfikacji nadesłanych zgłoszeń konkursowych. W wyniku dokonanej oceny Komisja wyłoniła Zwycięzców III Edycji Konkursu Edukacja Finansowa w podziale na dwie Grupy:

- A i B (uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych),

- C (nauczyciele i pracownicy szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych)


Lista Zwycięzców Grupy A i B

 

Przemek nr. 364 Gimnazjum nr 5  Jana Pawła Głosów: 1  
Warto zarządzać swoimi finansami, ponieważ to zapobiega problemom finansowym. Możemy dzięki temu zrealizować swoje marzenia oraz pozwolić sobie na różne przyjemnośći np:podróże. Dzięki temu nie wydajemy pieniędzy bez namysłu i uczymy się oszczędzania.
   
 Mateusz nr. 370  Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Żorach Głosów: 1   
Uzyskanie pewności, że żadne nieoczekiwane zdarzenie nie spowoduje katastrofy finansowej dla rodziny. Pomoc w realizacji różnych celów finansowych w przyszłości. Dzięki temu  możemy spełnić marzenia np.: dalekie podróże, samochód. Planowanie finansowe zapewnia stabilizację i bezpieczeństwo dla mnie i bliskich.

 

Lista Zwycięzców Grupa C

     Brak

 Nagrody główne:
Pięcioletni abonament na aplikację eduFinance.pl (wszystkie funkcjonalności) o wartości 147,60 zł


Komisja poinformowała, iż w ramach III Edycji Konkursu zostały pozytywnie zweryfikowane 2 zgłoszenia konkursowe, na podstawie których (po weryfikacji oddanych głosów) została dokonana ocena w głosowaniu na Zwycięzców. 

 

Komisja zdecydowała o przyznaniu nagrody specjalnej dla uczestnika nr 364 i 370. Nagroda specjalna czyli bon EMPIK o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie internetowym i salonach empik zostanie przesłana pocztą tradycyjną na wskazany przez wygranego adres.

 

Wszyscy uczestnicy Konkursu, których zgłoszenia zostały uznane otrzymują Certyfikat "Osoba Odpowiedzialna Finansowo". Certyfikaty zostaną wysłane elektronicznie na adresy e-mail Uczestników w formie pliku PDF.

 

Certyfikat Odpowiedzialny Finansowo

 

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do korzystania z platformy i aplikacji eduFinance.pl.