Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Emisja akcji zastępuje pożyczkę czy kredyt. Akcjonariusze czyli posiadacze akcji są właścicielami spółki.

Akcje zwykłe-upoważniają ich posiadacza do głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy

Akcje uprzywilejowane- pewne preferencje np więcej głosów w głosowaniach, pierwszeństwo w podziale majątku w przypadku likwidacji.

 

Obligacja- dokument stwierdzający prawo wierzyciela do otrzymania w określonym czasie pożyczonych pieniędzy z odsetkami.

W przypadku akcji i obligacji o wartości rynkowej decydują wachania popytu i podaży

 

Sprzedaż akcji i obligacji odbywa się na giełdzie. Nad bezpieczeństwem inwestorów czuwa Komisja Papierów Wartościowych

Sprzedaż nowo emitowanych papierów wartościowych realizuje się na rynku pierwotnym. Dalszy obrót następuje na rynku wtórnym, za pośrednictwem GPW.

 

Aby kupować i sprzedawać akcje potrzebny jest rachunek w biurze maklerskim.

Inwestorzy mogą składać zlecenia z:

-limitem ceny,

-po każdej cenie.