Demografia

Demografia

Polska z liczbą ludności ponad 38 mln zajmuje w Europie 8 miejsce, za Rosją, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Ukrainą i Hiszpanią. Dynamika liczby ludności w Polsce w wieku XX została ukształtowana przez podstawowe czynniki:

-kataklizm II wojny światowej,

-przyrost naturalny,

-ruchy wędrówkowe.

Skutkiem ich działania jest wzrost lub spadek liczby ludności, a także zmiany strukturalne. W okresie wojny procesy ludnościowe pozostawały pod wpływem wszystkich czynników. Bezpośrednio po jej zakończeniu, decydujące znaczenie miały ruchy migracyjne.Od roku 1950 dominującym czynnikiem stał się przyrost naturalny.

Co wpłynęło na spadek populacji w czasie II wojny światowej?

1.Straty ludności w walkach zbrojnych i planowej eksterminacji ludności.

2.Przymusowa i dobrowolna emigracja ludności w okresie działań wojennych.

3.Obniżenie się przyrostu naturalnego wywołane stałym zagrożeniem życia.

4.Zmiana granic państwa polskiego, którego terytorium uległo zmniejszeniu o około ⅕ stanu przedwojennego.