Budżet gminy

Budżet gminy

Reforma administracji miała na celu decentralizację min finansów publicznych, wcześniej miejskie i gminne rady nie miały praktycznie wpływu na lokalne finanse publiczne.

Większość środków dzielona była centralnie, za pośrednictwem ministrów, wojewodów. W 1990r sejm uchwalił poczet ustaw samorządowych, które umożliwiły częściową decentralizację finansów publicznych. Powstały wtedy gminy z własnym budżetem.

Obecnie mamy gminy, powiaty co zwiększa efektywność wykorzystania dostępnych środków.


Co składa się na dochody gmin?

-podatek od nieruchomości,

-podatek od środków transportu,

-opłaty skarbowe,

-wpływy z usług,

-dochody z dzierżawy,


Podatki stanowiące dochód budżetu państwa:

-podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

-dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa,

-subwencje.


Co składa się na wydatki gmin?

-rolnictwo,

-gospodarka komunalna,

-ośrodki sportu i rekreacji,

-tursytyka i wypoczynek,

-administracja samorządowa


Co to jest podatek?

Przymusowe świadczenie na rzecz władz, któremu nie towarzyszą żadne bezpośrednie korzyści,

 

Dlaczego państwo pobiera podatki?

Podatki zapewniają źródła finansowania wydatków. Jest to ich funkcja fiskalna.


Inne funkcje podatków:

-cło chroni wybrane gałęzie przemysłu,

-zachęca do pewnych działań (np niższy podatek na benzynę bezołowiową),

-wyrównuje podział dochodu,

-reguluje poziom efektywności gospodarczej


Kto powinien płacić podatki i jak wysokie?

-wg zasady korzyści (kto korzysta ten płaci),

-wg zasady zdolności płatniczej (kto więcej zarabia ten więcej płaci)


Podatki dzieli się na bezpośrednie i pośrednie.


Podatek bezpośredni jest to podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku), stanowiący jego koszt. Podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku do organu podatkowego.


Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych.


Rozkład obciążeń podatkowych informuje, kto ponosi faktyczne koszty wprowadzenia podatku

-ekonomiczne- faktyczne obciążenie osoby lub firmy,

-prawne -obowiązek, niezależnie czy jest przerzucany na innych sklep płaci podatek za towar do urzędu skarbowego z pieniędzy konsumenta.


Podatki są głównymi dochodami państwa. W przypadku, gdy dochód jest mniejszy niż wydatki powstaje deficyt budżetowy.


Do czego może prowadzić wzrost deficytu?

-do wzrostu podatków,

-do wzrostu oprocentowania kredytu w banku,

-wzrostu zadłużenia publicznego.